cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Calendari

Politica de Privacidad

Handels- en Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Faillissementsrecht en Bedrijfssaneringen

Onroerend Goed, Bouwrecht en Ruimtelijke Ordening

Appartementsrecht, mede-eigendom en verhuur

Bestuursrecht

PRIVACYBELEID

1. GEBRUIKERSINFORMATIE

Wie is de beheerder van uw persoonlijke gegevens?

ILLESLEX S.L.P. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker en informeert u dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (GDPR) en Organische Wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD).

Welk type gegevens vragen en verwerken we?

Afhankelijk van de vorm of methode om uw gegevens te verkrijgen, vragen we altijd om het minimum dat nodig is om de in elk geval beschreven doeleinden te vervullen.

Waarvoor verwerken we uw persoonlijke gegevens en waarom?

Afhankelijk van de vorm waarin we uw persoonlijke gegevens hebben verkregen, zullen we deze vertrouwelijk behandelen om onze doelen te bereiken:

In het contactformulier

 

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

 

In het formulier Nieuwsbrief

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

In het CV-formulier

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

In het formulier Testimonial

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

 

In het formulier Afspraken

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

 

Sociaal netwerken

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

Instant Messaging

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

(voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)

(voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)

(voor de uitvoering van een contract of precontract, 6.1.b GDPR)

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

 

Videobewaking

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

Afbeeldingen en opnames

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

 

Klanten en leveranciers

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

 

Uitsluiting van reclame

(om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 6.1.c GDPR)

 

Commerciële reclame

(voor het legitieme belang van de gegevensbeheerder, Art. 6.1.f GDPR)

 

Rechten van belanghebbende partijen

(om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 6.1.c GDPR)

 

Kind of kwetsbare gegevens

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

Juridische vertegenwoordigers en contactpersonen

(met toestemming van de betrokkene, 6.1.a GDPR)

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of als er wettelijke vereisten zijn die de bewaring ervan voorschrijven en als ze niet langer nodig zijn voor dat doel, worden ze gewist met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de volledige vernietiging ervan te garanderen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonlijke gegevens?

Er is geen communicatie van persoonlijke gegevens aan derden voorzien, behalve, indien noodzakelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners met betrekking tot communicatie, met wie de verantwoordelijke voor de verwerking de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkerscontracten heeft ondertekend die vereist zijn door de geldende privacyregelgeving.

Doen we internationale transfers?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 44 van de GDPR kan alleen toestemming worden verleend voor de internationale doorgifte van gegevens naar een land dat niet is aangemerkt als een land met een passend beschermingsniveau als er voldoende waarborgen worden geboden. Zo kan de toestemming worden verleend als de voor de verwerking verantwoordelijke een schriftelijk contract overlegt, gesloten tussen de gegevensexporteur en de gegevensimporteur, dat de nodige garanties bevat voor de eerbiediging van de bescherming van de betrokkenen en de waarborging van de uitoefening van hun rechten.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke diensten van leveranciers heeft die servers of sites op andere locaties hebben en daarom kunnen deze overdrachten plaatsvinden. Neem voor een bijgewerkte lijst van leveranciers contact op met de manager of via info@illeslex.com.

Wat zijn uw rechten?

De rechten van de gebruiker zijn als volgt:

Contactgegevens voor het uitoefenen van uw rechten:

ILLESLEX S.L.P.. C/ Oms, 50 1A - 07003 Palma de Mallorca(Illes Balears). E-mail: info@illeslex.comDatos contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Consultancy X3 S.L., Jaume Balmes 26, 07005 Palma de Mallorca - gestion@grupox3.es

2. VERPLICHTE OF FACULTATIEVE AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

Door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te vullen in de velden met een sterretje (*) in het contactformulier of in downloadformulieren, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig dat zijn gegevens noodzakelijk zijn om aan zijn verzoek door de aanbieder te voldoen, waarbij het invullen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die hij aan de gegevensbeheerder verstrekt waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin.

De verantwoordelijke informeert dat alle gegevens die via de website worden opgevraagd verplicht zijn, aangezien deze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale service aan de gebruiker. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, kan niet worden gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig op uw behoeften zijn afgestemd.

Indien u ons op enigerlei wijze persoonsgegevens van andere personen verstrekt, waarschuwt de verantwoordelijke voor de verwerking dat u dit moet doen met hun toestemming en dat u ons vooraf op de hoogte moet hebben gesteld van de punten in dit Privacybeleid. Evenzo verplicht de verantwoordelijke voor de verwerking zich om elke derde wiens gegevens u aan ons verstrekt te voorzien van de relevante informatie, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 14 van het Algemeen Reglement.

 

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de verwerkingsverantwoordelijke alle bepalingen van de GDPR en LOPDGDD naleeft voor de verwerking van persoonsgegevens onder haar verantwoordelijkheid, en duidelijk voldoet aan de beginselen beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij ze rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt in relatie tot de betrokkene en adequaat, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De verantwoordelijke partij garandeert dat zij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld door de GDPR en de LOPDGDD om de rechten en vrijheden van gebruikers te beschermen en heeft hen voorzien van de juiste informatie zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacywaarborgen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke partij via ILLESLEX S.L.P.. C/ Oms, 50 1A - 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: info@illeslex.comDatos contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Consultancy X3 S.L., Jaume Balmes 26, 07005 Palma de Mallorca - gestion@grupox3.es

4. WAARHEID

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 10/07/2023.

De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan toekomstige wetgevende of jurisprudentiële updates die van toepassing kunnen zijn, of om andere technische, operationele, commerciële, bedrijfsmatige, enz. redenen. Indien, als gevolg van de wijzigingen, de rechten van gebruikers worden aangetast, verplicht de verantwoordelijke partij zich ertoe de redenen hiervoor mee te delen.

Formulario de contacto

security image

Subscribe now to
our newsletter