cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Calendari

Aviso Legal

Handels- en Ondernemingsrecht

Arbeidsrecht en sociale verzekeringen

Faillissementsrecht en Bedrijfssaneringen

Onroerend Goed, Bouwrecht en Ruimtelijke Ordening

Appartementsrecht, mede-eigendom en verhuur

Bestuursrecht

ILLESLEX S.L.P., verantwoordelijk voor de website, biedt de gebruikers dit document aan, dat tot doel heeft te voldoen aan de verplichtingen van wet 34/2002, van 11 juli, Diensten Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), BOE nr. 166, en alle gebruikers van de website te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot het naleven en strikt naleven van de bepalingen hierin en van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

ILLESLEX S.L.P. behoudt zich het recht voor om alle informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen of te informeren, wat wordt beschouwd als voldoende met de publicatie op de website van ILLESLEX S.L.P..

 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS

Domeinnaam: illeslex.com

Handelsnaam: ILLESLEX S.L.P.

Bedrijfsnaam: ILLESLEX S.L.P.

BTW-NUMMER: B57157620

Maatschappelijke zetel: C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears)

Telefoon: 971728008

e-mail: info@illeslex.com

Ingeschreven in het register (handelsregister / openbaar register): Palma de Mallorca; deel 1937; folio 134; blad PM-42036

2. OBJECT

Via deze website wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om toegang te krijgen tot informatie over de diensten die door de verantwoordelijke partij worden aangeboden.

3. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTENDe website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen, zijn eigendom van de verantwoordelijke partij of hebben, indien van toepassing, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs of degenen die over hun exploitatierechten beschikken. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en is geregistreerd in de desbetreffende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze waren bestemd, de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing, vereist in ieder geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke.Elk gebruik dat niet vooraf is goedgekeurd wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.Ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de verantwoordelijke en die kunnen verschijnen op de website behoren tot hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot hen. De verantwoordelijke partij geeft derden uitdrukkelijk toestemming om direct door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in ieder geval door te verwijzen naar de hoofdwebsite illeslex.com. De verantwoordelijke partij erkent ten gunste van de eigenaars de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten, en de loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van enig recht of verantwoordelijkheid over hetzelfde, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van de kant van hetzelfde.Als u opmerkingen wilt maken over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten of over de inhoud van de website, kunt u een e-mail sturen naar info@illeslex.com.

4. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Door de website te gebruiken verklaart de gebruiker dat hij/zij ouder is dan achttien jaar. Om de website te gebruiken, moeten minderjarigen vooraf toestemming krijgen van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zullen worden gehouden voor alle handelingen die door minderjarigen onder hun hoede worden verricht.

De gebruiker verbindt zich er in het algemeen toe om de website en de eraan gekoppelde diensten zorgvuldig te gebruiken, in overeenstemming met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, en moet zich ook onthouden van elk gebruik dat de normale werking en het normale genot van de website en de eraan gekoppelde diensten voor de gebruikers kan verhinderen, of dat het eigendom en de rechten van de eigenaars van de website, de leveranciers, de gebruikers of in het algemeen elke derde kan beschadigen of aantasten.

De gebruiker verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de website en de daaraan gekoppelde diensten:

1. Geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes of andere elektronische instrumenten of apparaten te introduceren, op te slaan of te verspreiden via de website of via een van de eraan gekoppelde diensten, die schade kunnen veroorzaken aan de website, aan een van de eraan gekoppelde diensten of aan apparatuur, systemen of netwerken van de eigenaars van de website, van een gebruiker, van zijn leveranciers of in het algemeen van een derde partij, of die op een andere manier in staat zijn om deze te wijzigen of de normale werking ervan te verhinderen.

2. Geen valse identiteiten te gebruiken of zich voor te doen als anderen bij het gebruik van de website of een van de daaraan gekoppelde diensten.

3. De gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten van de website-eigenaren, hun leveranciers of derden niet vernietigen, wijzigen, onbruikbaar maken of beschadigen.

4. Geen informatie te introduceren of te verspreiden die lasterlijk, beledigend, obsceen, bedreigend, xenofoob, aanzettend tot geweld, discriminatie op grond van geslacht, ras, ideologie of religie of op enigerlei wijze in strijd is met de moraal, openbare orde, grondrechten, openbare vrijheden, eer, privacy of het imago van derden en, in het algemeen, de geldende wetgeving.

 

In het geval dat een gebruiker van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die het onwettige karakter van het gebruik van enige inhoud en/of het uitvoeren van enige activiteit op de website of toegankelijk via de website aantonen, dient hij een kennisgeving te sturen naar de eigenaars van de website door een e-mail te sturen naar dpo@grupox3.es.

De verantwoordelijke partij is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die gepubliceerd is op haar website, op voorwaarde dat deze informatie gemanipuleerd of ingevoerd is door een derde partij die er geen deel van uitmaakt.

 

5. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE WEBSITE

Zij garandeert geen ononderbroken toegang, noch het correct bekijken, downloaden of gebruiken van de elementen en informatie op de website, die kunnen worden belemmerd, gehinderd of onderbroken door factoren of omstandigheden waarover zij geen controle heeft. Zij is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen als gevolg van toegang tot de aangeboden inhoud of informatie.

De dienst kan worden onderbroken of de relatie met de gebruiker kan onmiddellijk worden beëindigd als wordt vastgesteld dat een gebruik van de webruimte, of van een van de diensten die daarop worden aangeboden, in strijd is met deze algemene gebruiksvoorwaarden. De verantwoordelijke partij is niet aansprakelijk voor schade, verliezen, claims of onkosten die voortvloeien uit het gebruik van de webruimte, maar is alleen verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk verwijderen van de inhoud die dergelijke schade kan veroorzaken, mits dit wordt gemeld. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit, onder andere, het volgende:

Interferenties, onderbrekingen, storingen, weglatingen, telefoonstoringen, vertragingen, blokkades of onderbrekingen in de werking van het elektronische systeem, veroorzaakt door tekortkomingen, overbelastingen en fouten in de telecommunicatielijnen en -netwerken, of door enige andere oorzaak waarover het bedrijf geen controle heeft.

Onwettige interferentie door het gebruik van kwaadaardige software van welke aard dan ook en door welk communicatiemiddel dan ook, zoals computervirussen of andere middelen.

3.Misbruik of ongepast gebruik van webruimte.

4. Beveiligings- of navigatiefouten veroorzaakt door een defect van de browser of door het gebruik van niet-bijgewerkte versies van de browser. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om inhoud of informatie op de website geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Het bedrijf sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kan zijn van misbruik van de diensten van gratis beschikbaarheid en gebruik door gebruikers van webruimte. Evenzo is het bedrijf vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor de inhoud en informatie die kan worden ontvangen als gevolg van de gegevensverzamelingsformulieren, die alleen hetzelfde zijn voor de levering van de diensten van raadplegingen en twijfels. Aan de andere kant, in het geval van het veroorzaken van schade als gevolg van een ongeoorloofd of onjuist gebruik van deze diensten, kan de gebruiker worden vervolgd voor de veroorzaakte schade. U vrijwaart het bedrijf van alle schade die voortvloeit uit claims, acties of eisen van derden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de webruimte. U verbindt zich er ook toe het bedrijf te vrijwaren van schade die voortvloeit uit het gebruik van "robots", "spiders", "crawlers" of soortgelijke hulpmiddelen die worden gebruikt voor het verzamelen of extraheren van gegevens of enige andere actie van uw kant die een onredelijke belasting vormt voor de werking van de webruimte.

6. IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt geregistreerd in een naar behoren geregistreerd serveractiviteitenbestand dat de latere verwerking van de gegevens mogelijk maakt om zuiver statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken om het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN TOEPASSELIJK RECHT TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen met betrekking tot deze website of de activiteiten die erop worden uitgevoerd, is het Spaanse recht van toepassing.

Formulario de contacto

security image

Subscribe now to
our newsletter