Dret laboral i seguretat social

Departament amb molta pràctica a Palma, adquirida després de l’exercici professional durant més de vint anys davant els jutjats i tribunals de l’ordre social i davant els diferents organismes de les administracions públiques competents en aquestes matèries.

L’especialització que atresoram en l’assessorament i la gestió integral en les àrees laboral i de seguretat social, gestió de personal, negociació col·lectiva, auditoria laboral, recursos humans i prevenció de riscos laborals, ens permet adreçar els nostres serveis a qualsevol tipus d’empreses i professionals, sense distinció de l’activitat empresarial i qualsevol quin sigui el seu àmbit geogràfic d’actuació. A més, disposam dels mitjans tecnològics i humans necessaris i idonis per poder satisfer les necessitats dels clients amb rapidesa i eficàcia.

L’Àrea de Dret Laboral i Seguretat Social posa a disposició dels clients les especialitats de treball següents:

 • Gestió de personal, contractació, nòmines i assegurances socials

 

• Obertura de centres de treball.

• Inscripció d’empreses en el règim general o especial de la seguretat social corresponent.

• Afiliació, alta, baixa o variacions en el règim general o especial de la seguretat social.

• Contractes laborals, assessorament en la contractació de treballadors (contractacions ordinàries, bonificades, sol·licitud d’incentius...) i gestió d’aquests contractes.

• Confecció i càlcul de nòmines i liquidacions.

• Confecció de llistes i resums de retribucions.

• Confecció de llistes de transferències a entitats de crèdit.

• Tramitació d’informes de baixa, alta i confirmació d’incapacitat temporal per mitjans telemàtics.

• Tramitació dels informes d’accidents de treball (sistema DELTA).

• Certificats d’empresa per sol·licitar prestacions (IT, maternitat, atur, etc.).

 

 • Assessoria juridicolaboral i de seguretat social

• Informació periòdica i actualitzada sobre les matèries pròpies de la branca social del dret.

• Consultoria permanent, tant verbal com escrita, sobre qualsevol assumpte derivat de les relacions laborals a l’empresa.

• Formalització d’escrits diversos relacionats amb les relacions laborals a l’empresa (disciplinaris, d’instrucció i resolució d’expedients contradictoris, excedències, permisos, ascensos, dimissions, etc.).

• Reunions, a requeriment del client i en qualitat d’assessor d’aquest, amb directius, representants dels treballadors o sindicats.

• Assistència i/o representació de l’empresa davant els organismes de l’Administració de l’Estat o autonòmica per resoldre qualsevol incidència (Inspecció de Treball i Seguretat Social, Direcció General de Treball i Salut Laboral, Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat Social, etc.). 

 

 • Negociació col·lectiva i pactes d’empresa

• Negociació de convenis col·lectius, amb independència del seu àmbit geogràfic d’aplicació.

• Negociació de convenis d’empresa.

• Servei sobre aplicació i interpretació de convenis col·lectius vigents que afecten l’empresa. 

 

 • Regulació de treball i conflictes col·lectius. Plans de viabilitat i reestructuració d’empreses

• Procediments col·lectius i individuals de modificació substancial de les condicions laborals.

• Procediments col·lectius i individuals de suspensió i/o reducció de relacions laborals per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

• Vagues i tancaments patronals. 

 

 • Prevenció de riscs laborals

• Implantació de la Llei de prevenció de riscs laborals a l’empresa.

• Assessorament sobre les modalitats d’organització de la prevenció a l’empresa i consell sobre la que és més adequada.

• Assessorament sobre les obligacions i les responsabilitats de l’empresa en aquesta matèria. 

 

 • Seguretat social

 

• Assessorament i estudi en matèria de prestacions de la seguretat social: 

 • Jubilació (total, parcial, anticipada, flexible, etc.).
 • Incapacitats permanents.
 • Prestacions per defunció (viduïtat, orfandat, a favor de familiars, etc.).
 • Atur.
 • Assistència sanitària.
 • Incapacitats temporals.

• Seguretat social d’expatriats.

• Sistemes de previsió social, plans i fons de pensions.

• Enquadrament en el sistema de la seguretat social (règim general i règims especials).

• Ajornaments de deutes a la seguretat social.

• Assessorament sobre convenis internacionals en matèria de seguretat social 

 

 • Relacions laborals especials 

• Alta direcció, que inclou directius, administradors i consellers de les societats de capital.

• Esportistes professionals.

• Servei domèstic.

• Artistes en espectacles públics.

• Treballadors discapacitats en centres especials d’ocupació.

• Agents comercials i representants de comerç.

 

 • Auditories laborals (checking laboral)

• Servei d’anàlisi i estudi de l’empresa per determinar si la seva situació s’adequa a la legislació aplicable, informe de les excepcions trobades i de les mesures que cap adoptar per corregir-les en els casos següents:

 

 • Fusions, absorcions i/o adquisicions d’empreses, amb incorporació a la due diligence de tots els aspectes laborals rellevants.
 • Com a mesura preventiva, per conèixer l’estat de l’empresa.

 

 • Recursos humans i selecció de personal. Organització de personal 

• Selecció de personal: cerca del personal que necessita l’empresa, amb un plantejament multisectorial i amb assessorament al client sobre la via més eficaç per assolir els seus objectius.

• Formació: estudi de les necessitats de formació per al personal de l’empresa, amb planificació i gestió del desenvolupament de l’empresa mitjançant els plans de formació, determinació de les accions formatives adequades i cerca de possibles vies de finançament. 

 

 • Dret processal laboral 

• Processos individuals de qualsevol classe: 

 • Acomiadaments disciplinaris.
 • Acomiadaments objectius.
 • Modificacions substancials de les condicions laborals.
 • Procediments de classificació professional.
 • Procediments en matèria de vacances.
 • Procediments en matèria sancionadora de l’empresa (sancions laborals).

 

• Processos en matèria de seguretat social:

 • Prestacions de la seguretat social.
 • En matèria d’enquadrament

 

• Conflictes col·lectius 

• Procediments administratius i contenciosos administratius en matèria laboral i de seguretat social.

• Recursos extraordinaris de tota classe (suplicació, cassació i empara). 

 

 • Dret penal laboral 

• Els diferents tipus penals que afecten la matèria social i que es recullen en el Codi penal exigeixen sempre el concurs especialitzat del laboralista per a una millor defensa en aquesta matèria.

 • Dret fiscal laboral 

• IRPF: salaris en metàl·lic, en espècie, indemnitzacions i altres prestacions extrasalarials.

• Subvencions o bonificacions en relació amb la creació d’empreses i les contractacions. 

 • Dret administratiu laboral (Administració estatal, autonòmica, local o institucional)

• Dret sancionador.

• Autoritzacions i subvencions.

• Seguretat social (aspectes econòmics).

• Dret funcionarial.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier
Blas Guasp

Soci director

Sacramento
Pérez

Colaborado

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

He llegit i accepto la Política de Privacitat de dades personals

Aquesta web utilitza galetes per obtenir dades estadístiques de la navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús. Més informacióX Tancar

E-mail