cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Aviso Legal

Dret mercantil i societari

Dret turístic

Dret laboral i seguretat social

Dret concursal i credit

Dret penal

Responsabilitatcivil i danys

ILLESLEX S.L.P.,responsable del lloc web, d'ara endavant responsable, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N *º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

ILLESLEX S.L.P. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de ILLESLEX S.L.P..

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: illeslex.com

Nom comercial: ILLESLEX S.L.P.

Denominació social: ILLESLEX S.L.P.

NIF: B57157620

Domicili social: C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears)

Telèfon: 971728008

e-mail: info@illeslex.com

Inscrita en el Registre (Mercantil / Público): Palma de Mallorca; Tom 1937; Foli 134; Fulla PM-42036

2. OBJECTE

A través d'aquest lloc web, se li ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a la informació dels serveis oferts pel responsable.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del responsable o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors o dels quals ostentin els seus drets d'explotació. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable.Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al responsable i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El responsable autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal d'illeslex.com.El responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'aquest.Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic info@illeslex.com.

 

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI

Per l'ús del lloc web, l'usuari manifesta que és major de divuit anys. Per a fer ús del lloc web els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

L'usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc web i els serveis vinculats a aquest, de manera diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el que es disposa en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin aplicable, devent, així mateix, abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del Lloc web i dels serveis vinculats a aquest, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

L'usuari, en la utilització del lloc web i dels serveis vinculats a aquest, s'obliga a:

1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web o a través de qualsevol dels serveis vinculats a aquest, cap programa d'ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes dels titulars del lloc web, de qualsevol usuari, dels seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d'una altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament d'aquest.

2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats a aquest.

3. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

4. No introduir, o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora, xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

En el cas que qualsevol usuari consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el lloc web o accessibles a través d'aquest, haurà d'enviar una notificació als titulars del lloc web dirigint un e-mail a *dpo@grupox3.es

El responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL LLOC WEB

No es garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguin veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari, si es detecta que un ús del seu espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d'Ús. El responsable no respondrà davant danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús de l'espai web.Únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

1.Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l'empresa.

2.Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

3.Abús indegut o inadequat de l'espai web.

4.Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. L'administrador de l'espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l'espai web.

L'empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d'espai web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, podrà ser l'Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.Vostè mantindrà a l'empresa indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús de l'espai web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “*crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament de l'Espai Web.

La empresa excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los Usuarios de espacio web. Asimismo, queda exonerado de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios de consultas y dudas. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por los daños o perjuicios causados.Usted mantendrá a la empresa indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del espacio web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable sobre el funcionamiento del Espacio Web.

6. ADREÇES IP

Los servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Para la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola.

Formulari de contacte

security image

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...